TALLER DE “COMPLEXITY FITNESS” PER A PROFESSIONALS D’AJUDA INTERNACIONAL I PAU

Event Description

Dates i lloc: del 22 al 25 de març de 2021 a Barcelona

Taller de “Complexity Fitness” per a professionals d’ajuda internacional i pau

A mesura que el nostre món s’està tornant cada vegada més interconnectat i interdependent, també és cada vegada més volàtil i impredictible. Moltes de les eines i formes de pensar utilitzades en el passat no funcionen en contextos complexos. Per això, durant més d’una dècada, els actors de el camp de el desenvolupament global han estat experimentant amb enfocaments basats en la ciència dels sistemes complexos per poder realitzar satisfactòriament la seva feina d’ajuda.

Aquests nous mètodes i enfocaments estan canviant la pràctica de manera prometedora, desafiant les velles maneres de pensar i fer. A el mateix temps, requereixen que els professionals es preparin de maneres molt noves.

Mentre que la complexitat es converteix en la nova normalitat, i a mesura que canvien les formes en què treballem, és cada vegada més un imperatiu estratègic que els líders puguin navegar aquest camp amb major agilitat, creativitat i resistència. Els que saben fer-ho tenen un clar avantatge comparatiu. Aquest taller està dissenyat per oferir precisament això. El taller de Complexity Fitness es basa en el pensament i les pràctiques de sistemes adaptatius complexos, desenvolupament d’adults, neurociència, somàtica i mindfulness.

L’objectiu d’aquest taller és ajudar els professionals de l’ajuda global i la pau a adaptar-se millor als reptes d’un món complex. Més particularment, busca ajudar els professionals per aplicar noves eines i pràctiques que promouen l’aprenentatge i l’adaptació. El taller combina teories, investigacions i pràctiques d’avantguarda que han demostrat ajudar els líders a convertir-se en la millor versió possible de si mateixos mentre treballen per abordar desafiaments aclaparadors.

Beneficis

Els participants:

 • Aprendran a distingir contextos complexos de contextos obvis i complicats.
 • Obtindran informació valuosa sobre el canvi en la pràctica de l’ajuda internacional, i sobre per què els enfocaments per a la resolució de problemes utilitzats en el passat no funcionen en la nova complexitat
 • Practicaran estratègies de lideratge pragmàtiques per aprofitar la complexitat i desbloquejar noves possibilitats
 • Augmentaran la seva capacitat de veure patrons i reconèixer solucions
 • Incrementaran la seva capacitat de tractar constructivament amb conflictes, diversitat, paradoxes i ambigüitats.

Metodologia

Aquest és un taller altament experimental. Els participants treballaran amb respostes habituals a la complexitat a través de les emocions, el cos, el llenguatge i la creació de significat (Sentir). Practicaran conrear estats interns de consciència i resiliència (Ser). I se’ls guiarà per desenvolupar estratègies d’acció compromeses amb la complexitat (Actuar). Se’ls demanarà que vinguin amb un desafiament personal o laboral que li resulti difícil de resoldre i que estiguin disposat a treballar amb altres. També se li demanarà que ajudin a altres a treballar els seus desafiaments.

Per a qui és aquest curs?

Aquest taller està dissenyat per beneficiar a professionals que treballen en contextos de consolidació de la pau, gestió internacional de crisi i assistència humanitària. Si bé les activitats i exemples s’extrauran en gran mesura d’aquests contextos, el contingut és aplicable per a qualsevol persona que vulgui desenvolupar un jo que s’ajusti a les complexitats del nostre món. A més dels professionals de camp del desenvolupament, beneficiarà els coaches, líders i persones que treballen en rols de desenvolupament organitzacional. De fet, el taller és adequat per a qualsevol persona que tingui curiositat sobre com usar els seus propis recursos i els dels altres per satisfer millor les creixents demandes i incerteses de la seva vida.

Organitzat per

Centre Internacional per la Pau de Barcelona (BIPC) conjuntament amb Cultivating Leadership

Més informació

Descripció del curs i tarifes

Cultivating Leadership

 

Event Description

Fechas y lugar: del 22 al 25 de marzo de 2021 en Barcelona

Taller de “Complexity Fitness” para profesionales de ayuda internacional y paz

A medida que nuestro mundo se está volviendo cada vez más interconectado e interdependiente, también es cada vez más volátil e impredecible. Muchas de las herramientas y formas de pensar utilizadas en el pasado no funcionan en contextos complejos. Por eso, durante más de una década, los actores del campo del desarrollo global han estado experimentando con enfoques basados en la ciencia de los sistemas complejos para poder realizar satisfactoriamente su trabajo de ayuda.

Estos nuevos métodos y enfoques están cambiando la práctica de manera prometedora, desafiando los viejos modos de pensar y hacer. Al mismo tiempo, requieren que los profesionales se preparen de maneras muy nuevas.

Mientras que la complejidad se convierte en la nueva normalidad, y a medida que cambian las formas en que trabajamos, es cada vez más un imperativo estratégico que los líderes puedan navegar este campo con mayor agilidad, creatividad y resistencia. Los que saben hacerlo tienen una clara ventaja comparativa. Este taller está diseñado para ofrecer precisamente eso. El taller de Complexity Fitness se basa en el pensamiento y las prácticas de sistemas adaptativos complejos, desarrollo de adultos, neurociencia, somática y mindfulness.

El objetivo de este taller es ayudar a los profesionales de la ayuda global y la paz a adaptarse mejor a los desafíos de un mundo complejo. Más particularmente, busca ayudar a los profesionales para aplicar nuevas herramientas y prácticas que promueven el aprendizaje y la adaptación. El taller combina teorías, investigaciones y prácticas de vanguardia que han demostrado ayudar a los líderes a convertirse en la mejor versión posible de sí mismos mientras trabajan para abordar desafíos abrumadores.

Beneficios

Los participantes:

 • Aprenderán a distinguir contextos complejos de contextos obvios y complicados.
 • Obtendrán información valiosa sobre el cambio en la práctica de la ayuda internacional, y sobre por qué los enfoques para la resolución de problemas utilizados en el pasado no funcionan en la nueva complejidad
 • Practicarán estrategias de liderazgo pragmáticas para aprovechar la complejidad y desbloquear nuevas posibilidades
 • Aumentarán su capacidad de ver patrones y reconocer soluciones
 • Incrementarán su capacidad de lidiar constructivamente con conflictos, diversidad, paradojas y ambigüedades. 

Metodología  

Éste es un taller altamente experimental. Los participantes trabajarán con respuestas habituales a la complejidad a través de las emociones, el cuerpo, el lenguaje y la creación de significado (Sentir). Practicarán cultivar estados internos de conciencia y resiliencia (Ser). Y se les guiará para desarrollar estrategias de acción comprometidas con la complejidad (Actuar).  Se les pedirá que vengan con un desafío personal o laboral que le resulte difícil de resolver y que estén dispuesto a trabajar con otros. También se le pedirá que ayuden a otros a trabajar sus desafíos.

¿Para quién es este curso?  

Este taller está diseñado para beneficiar a profesionales que trabajan en contextos de consolidación de la paz, gestión internacional de crisis y asistencia humanitaria. Si bien las actividades y ejemplos se extraerán en gran medida de estos contextos, el contenido es aplicable para cualquier persona que desee desarrollar un yo que se ajuste a las complejidades de nuestro mundo. Además de a los profesionales campo del desarrollo, beneficiará a los coaches, líderes y personas que trabajan en roles de desarrollo organizacional. De hecho, el taller es adecuado para cualquier persona que tenga curiosidad sobre cómo usar sus propios recursos y los de los demás para satisfacer mejor las crecientes demandas e incertidumbres de su vida.

Organizado por 

Centro Internacional de la Paz de Barcelona (BIPC) conjuntamente con Cultivating Leadership

Más información 

Descripción del curso y tarifas

Cultivating Leadership

 

 

COMPLEXITY FITNESS WORKSHOP FOR INTERNATIONAL AID AND PEACE PROFESSIONALS

Event Description

Dates and venue : March 22 to 25, 2021 in Barcelona

Complexity fitness workshop for international aid and peace professionals

As our world is becoming increasingly interconnected and interdependent, it is also becoming increasingly volatile and unpredictable. Along with this change, practitioners have been confronted with the ways that many of the tools and ways of thinking in common use simply don’t work in complex contexts. Thus, for more than a decade, global development actors have been experimenting with approaches to delivering aid that draws on the science of complex systems. These new methods and approaches are changing aid practice in promising ways, challenging old modes of thinking and doing, at the same time requiring practitioners to tool up in some very new ways.

As complexity becomes a new kind of normal, and as the ways we work are changing, it is more and more a strategic imperative for leaders everywhere to be able to navigate this territory with greater agility, creativity and resilience. Those that can do so bring a distinct comparative advantage to their work. This workshop is designed to deliver just that. The Complexity Fitness Workshop draws from thinking and practices in complex adaptive systems, adult development, neuroscience, somatics and mindfulness.

This workshop is intended to help aid and peace professionals to become better fit to navigate the challenges that we face in a complex world. More particularly, it is intended to help practitioners working to apply new tools and practices that emphasize learning and adapting. The workshop weaves cutting-edge theory, research and practice that has been proven to help leaders in becoming the best possible version of themselves as they work to address overwhelming challenges.

Benefits

Participants will:

Methodology

This will be a highly experiential workshop. As a participant, you will work with habitual reactions to complexity through emotions, body, language, and meaning-making (Sensing). You will practice cultivating internal states of awareness and resilience (Being). And you will be guided to develop action strategies for engaging with complexity (Acting).

You will be asked to come with a personal or work challenge that you are finding difficult to resolve and that you are willing to work on with others. You will also be asked to help others work on their challenges.

For whom is this course?

This workshop is designed to benefit global professionals working in contexts of peacebuilding, international crisis management and humanitarian assistance. While the activities and examples will be drawn largely from these contexts, the content is applicable for anyone who wants to develop a self that is fit for the complexities of our world. In addition to global aid professionals, it will benefit coaches, leaders and people working in organizational development roles. In fact, the workshop is suitable for anyone who is curious about how they can resource themselves and others to more skilfully meet the increasing demands and uncertainties of their life.

Organized by

The Barcelona International Peace Center (BIPC) jointly with Cultivating Leadership.

Read more

Course description and fees

Cultivating Leadership

Registration download