Reflexions sobre pràctiques de pau II

Event Description

Lloc i dates: Barcelona – Del 10 al 14 d’octubre de 2016

Curs de formació ‘Reflexions sobre pràctiques de pau’ (RPP) II – Enfocaments sistèmics en la construcció de pau

Reflexions sobre Pràctiques de Pau (RPP) II és un curs intensiu de 5 dies, que se centra en els enfocaments sistèmics per l’anàlisi del conflicte i per la estratègia en la construcció de la pau. Es composa d’una introducció als sistemes de pensament, la pràctica de l’anàlisi del conflicte des d’una perspectiva sistèmica, la identificació de punts d’influència per crear canvis en un sistema en conflicte i dels punts d’entrada per les estratègies programàtiques d’intervenció.

El curs és molt participatiu i ofereix l’oportunitat de practicar en l’aplicació dels mètodes i instruments del programa RPP des del punt de vista dels sistemes.

El curs adreça les següents preguntes:

 • Perquè és important l’enfocament sistèmic en l’anàlisi del conflicte i en el disseny de l’estratègia de construcció de la pau?
 • En què hem de treballar per tenir la major repercussió sobre la pau i el conflicte en un context específic?
 • Quins son els punts d’influència en una situació especifica? Com es pot intervenir millor en un sistema en conflicte ?
 • Amb qui s’ha de treballar? Qui son els agents més importants?
 • Quines son les raons i els motius de la nostra aproximació al conflicte? Son vàlids en aquest context?

Objectius

Els participants estaran millor equipats per:

 1. Aplicar estratègies i eines sistèmiques en els processos d’anàlisi del conflicte.
 2. Desenvolupar punts d’influència per crear canvis i punts d’entrada per una programació basada en l’anàlisi sistèmic.
 3. Obtenir confiança en l’ús de l’enfocament sistèmic en l’anàlisi de conflictes i en el disseny de la estratègia de construcció de la pau amb el recolzament de tots els agents implicats.

Organitzat per

El Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona (CRIPB) juntament amb CDA Collaborative Learning Projects (CDA).

Més informació

Més informació sobre el curs, preu de matrícula i inscripcions

Links relacionats

CDA Collaborative Learning Projects

Built Process

Event Description

Fecha y lugar: Barcelona – Del 10 al 14 de octubre de 2016

Curso de formación ‘Reflexiones sobre prácticas de paz’ (RPP) II – Enfoques sistémicos en la construcción de la paz

Reflexiones sobre Prácticas de Paz (RPP) II es un curso intensivo de 5 días, que se centra en los enfoques sistémicos para el análisis del conflicto y para la estrategia en la construcción de la paz. Se compone de una introducción a los sistemas de pensamiento, la práctica del análisis del conflicto desde una perspectiva sistémica, la identificación de puntos de influencia para crear cambios en un sistema en conflicto y de los puntos de entrada para las estrategias programáticas de la intervención.

El curso es muy participativo y ofrece la oportunidad de practicar en la aplicación de los métodos e instrumentos del programa RPP desde el punto de vista de los sistemas.

El curso responde a las siguientes preguntas:

 • ¿Por qué es importante el enfoque sistémico en el análisis del conflicto y en el diseño de la estrategia de construcción de la paz?
 • ¿En qué tenemos que trabajar para tener la mayor repercusión sobre la paz y el conflicto en un contexto específico?
 • ¿Cuáles son los puntos de influencia en una situación específica? Como se puede intervenir mejor en un sistema en conflicto?
 • ¿Con quién se tiene que trabajar? Quienes son los agentes más importantes?
 • ¿Cuáles son las razones y los motivos de nuestra aproximación al conflicto? Son válidos en este contexto?

Objetivos: los participantes estarán mejor equipados para:

1 – Aplicar estrategias y herramientas sistémicas en los procesos de análisis del conflicto

2 – Desarrollar puntos de influencia para crear cambios y puntos de entrada para una programación basada en el análisis sistémico.

3 – Obtener confianza en el uso del enfoque sistémico en el análisis de conflictos y en el diseño de la estrategia de construcción de la paz con el apoyo de todos los agentes implicados.

Organizado por

Centro de Recursos Internacional por la Paz de Barcelona (CRIPB) en colaboración con CDA Collaborative Learning Projects (CDA)

Más información

Más información sobre el curso, precio de matrícula e inscripciones

Links relacionados

CDA Collaborative Learning Projects

Built Process

Reflecting on peace practice II
2016 past
 • October 9, 2016
 • All Day
 • Barcelona

Event Description

Venue and dates: Barcelona – From 10 to 14 October, 2016

Reflecting on peace practice (RPP) II Training course systems approaches in peacebuilding

Reflecting on Peace Practice (RPP) II is an intensive 5-day advanced course focused on systems approaches to conflict analysis and peacebuilding strategy.  This includes an introduction to systems thinking, practicing conflict analysis from a systems perspective, identifying points of leverage to create change in a conflict system, and entry points for programmatic strategies for intervention.

The workshop is very interactive, with many opportunities to practice the application of RPP tools from a systems point of view.

This course will address the following questions:

Objectives:

Participants will be better prepared to:
1. Apply systems approaches and tools in conflict analysis processes.
2. Develop leverage points for change and entry points for programming based on systems analysis.
3. Obtain confidence in using systems approaches to conflict analysis and peacebuilding strategy and program design in support of peers and partners. 

Organised by

The Barcelona International Peace Resource Center (BIPRC) jointly with CDA Collaborative Learning Projects (CDA)

 

More information

More information about the course, application and fees

Related links

CDA Collaborative Learning Projects