CURS INTERNACIONAL SOBRE EL PAPER DE L’OFICIAL JURÍDIC EN LES MISSIONS SOBRE EL TERRENY DE LES NACIONS UNIDES

Event Description

Dates i lloc: del 30 de novembre al 04 de desembre de 2020 a Barcelona

Curs internacional sobre el paper d’Oficial Jurídic en les missions sobre el terreny de les Nacions Unides

La pràctica legal en el manteniment de la pau i les missions sobre el terreny de les Nacions Unides és molt especialitzada i de gran abast, i requereix, a més d’una sòlida formació acadèmica i jurídica, el domini de les circumstàncies molt específiques de la pràctica jurídica en els entorns de manteniment de la pau i missions polítiques. Un Oficial d’Afers Jurídics en una Missió de Pau de les Nacions Unides (ONU) assessora el representant especial del secretari general (SRSG) sobre tots els aspectes legals del concepte de missió, el mandat de la missió i les seves activitats operatives, així com qualsevol qüestió de lleis internacionals i nacionals.

Les Oficines Jurídiques també brinden assessorament sobre assumptes administratius, de personal, financers i d’adquisicions relacionats amb les activitats operatives de les missions. Aquests inclouen preguntes sobre la interpretació i aplicació de les normes i reglaments de les Nacions Unides, els privilegis i immunitats de les Nacions Unides, l’estat de les forces i els acords de missió, les relacions legals amb els governs de país amfitrió, les reclamacions de tercers contra les Nacions Unides, les normes de compromís i les qüestions de dret internacional humanitari relacionades amb la policia de les Nacions Unides i les forces militars de manteniment de la pau. Les Oficines d’Afers Jurídics treballen en estreta col·laboració amb totes les unitats programàtiques substantives dins d’una missió, inclòs l’estat de dret, la protecció de civils, els drets humans, els assumptes civils i polítics, la intel·ligència de manteniment de la pau, els comandants de la força i els comissionats de policia. L’Assessor Jurídic Superior té l’autoritat final sobre tots els assumptes legals a nivell de missió i treballa directament amb l’Oficina d’Afers Jurídics a la seu de l’ONU.

Objectius

Aquest curs de capacitació internacional familiaritzarà als participants amb els elements molt pràctics de la pràctica legal en el manteniment de la pau i les missions polítiques de l’ONU, amb els fons i programes de les agències de l’ONU. De la mateixa manera, pot beneficiar a aquells professionals que treballen en ONG nacionals i internacionals, agències de desenvolupament i altres parts interessades que operen en missions de camp. A més, també té com a objectiu preparar els participants per als processos de reclutament com a oficials legals amb la Secretaria de les Nacions Unides i les missions sobre el terreny.

Els objectius generals del curs són:

 • Brindar als participants una comprensió integral de la pràctica legal a les missions sobre el terreny de l’ONU;
 • Rebre materials extensos, orientació pràctica i percepcions d’assessors i funcionaris jurícos sènior altament experimentats;
 • Proporcionar als participants eines efectives en una àrea legal altament especialitzada;
 • Preparar candidats per al reclutament com Oficials Jurídics de l’ONU.

Per a qui és aquest curs?

El curs està dissenyat per beneficiar els advocats que volen convertir-se en oficials Jurídics a les missions sobre el terreny de les Nacions Unides o en Fons i Programes d’Agències de l’ONU, i seria d’interès per als oficials jurídics en els Ministeris de Relacions Exteriors que s’ocupen de carteres en relació amb l’ONU, oficials jurídics militars i com a part de la seva capacitació prèvia al desplegament en missions d’observació o manteniment de la pau, instituts de recerca jurídica i altres organitzacions internacionals i donants que donen suport missions de camp.

Organitzat per

El Centre Internacional per la Pau de Barcelona (BIPC) conjuntament amb 2gedar-PeaceOps and Development Network.

Més informació

LA20 – Descripció completa de el curs, inscripció i tarifes

LA20 – Formulari de sol·licitud

Enllaços relacionats

2gedar

Event Description

Fechas y lugar: del 30 de noviembre al 04 de diciembre de 2020 en Barcelona

Curso internacional sobre el rol de Oficial Jurídico en las misiones sobre el terreno de las Naciones Unidas

La práctica legal en el mantenimiento de la paz y las misiones sobre el terreno de las Naciones Unidas es muy especializada y de gran alcance, y requiere, además de una sólida formación académica y jurídica, el dominio de las circunstancias muy específicas de la práctica jurídica en los entornos de mantenimiento de la paz y misiones políticas. Un Oficial de Asuntos Jurídicos en una Misión de Paz de las Naciones Unidas (ONU) asesora al Representante Especial del Secretario General (SRSG) sobre todos los aspectos legales del concepto de misión, el mandato de la misión y sus actividades operativas, así como cualquier cuestión de leyes internacionales y nacionales.

Las Oficinas Jurídicas también brindan asesoramiento sobre asuntos administrativos, de personal, financieros y de adquisiciones relacionados con las actividades operativas de las misiones. Estos incluyen preguntas sobre la interpretación y aplicación de las normas y reglamentos de las Naciones Unidas, los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, el estado de las fuerzas y los acuerdos de misión, las relaciones legales con los gobiernos del país anfitrión, las reclamaciones de terceros contra las Naciones Unidas, las normas de compromiso y las cuestiones del derecho internacional humanitario relacionadas con la policía de las Naciones Unidas y las fuerzas militares de mantenimiento de la paz. Las Oficinas de Asuntos Jurídicos trabajan en estrecha colaboración con todas las unidades programáticas sustantivas dentro de una misión, incluido el estado de derecho, la protección de civiles, los derechos humanos, los asuntos civiles y políticos, la inteligencia de mantenimiento de la paz, los comandantes de la fuerza y ​​los comisionados de policía. El Asesor Jurídico Superior tiene la autoridad final sobre todos los asuntos legales a nivel de misión y trabaja directamente con la Oficina de Asuntos Jurídicos en la sede de la ONU.

Objetivos

Este curso de capacitación internacional familiarizará a los participantes con los elementos muy prácticos de la práctica legal en el mantenimiento de la paz y las misiones políticas de la ONU, con los fondos y programas de las agencias de la ONU. Del mismo modo, puede beneficiar a aquellos profesionales que trabajan en ONG nacionales e internacionales, agencias de desarrollo y otras partes interesadas que operan en misiones de campo. Además, también tiene como objetivo preparar a los participantes para los procesos de reclutamiento como oficiales legales con la Secretaría de las Naciones Unidas y las misiones sobre el terreno. Los objetivos generales del curso son:

 •    Brindar a los participantes una comprensión integral de la práctica legal en las misiones sobre el terreno de la ONU;
 •    Recibir materiales extensos, orientación práctica y percepciones de asesores y funcionarios jurícos senior altamente experimentados;
 •    Proporcionar a los participantes herramientas efectivas en un área legal altamente especializada;
 •    Preparar candidatos para el reclutamiento como Oficiales Jurídicos de la ONU.

¿Para quién es este curso?

El curso está diseñado para beneficiar a los abogados que desean convertirse en Oficiales Jurídicos en las misiones sobre el terreno de las Naciones Unidas o en Fondos y Programas de Agencias de la ONU, y sería de interés para los oficiales jurídicos en los Ministerios de Relaciones Exteriores que se ocupan de carteras en relación con la ONU, oficiales jurídicos militares y como parte de su capacitación previa al despliegue en misiones de observación o mantenimiento de la paz, institutos de investigación jurídica y otras organizaciones internacionales y donantes que apoyan misiones de campo.

Organizado por

El Centro Internacional por la Paz de Barcelona (BIPC) conjuntamente con 2gedar-PeaceOps and Development Network.

Más información

LA20 – Descripción completa del curso, inscripción y tarifas

LA20 – Formulario de solicitud

Enlaces relacionados

2gedar

 

INTERNATIONAL COURSE ON THE ROLE OF THE LEGAL AFFAIRS OFFICER IN UNITED NATIONS FIELD MISSIONS
2020
 • November 29, 2020
 • All Day
 • Barcelona

Event Description

Dates and venue : November 30 to December 04, 2020 in Barcelona.

International Course on the role of the Legal Affairs Officer in United Nations Field Missions

Legal Practice in United Nations Peacekeeping and Field Missions is very specialised and of very wide scope, requiring – in addition to a solid academic and practice legal background – command of the very specific circumstances of legal practice in Peacekeeping and Political Mission environments.  A Legal Affairs Officer in an United Nations (UN) Field Mission is the source of advice to the Special Representative of the Secretary General (SRSG) on all legal aspects of the mission concept, the mission’s mandate and its operational activities, as well as any issue of international and national laws. Legal Offices also provide advice on administrative, personnel, financial and procurement matters   related to the missions operational activities.

These include questions on the interpretation and application of UN regulations and rules, UN privileges and immunities, status of forces and mission agreements, legal relations with host country governments, third party claims against the UN, rules of engagement and International Humanitarian Law issues related to UN police and peacekeeping military forces. Legal Affairs Offices work in close collaboration with all substantive programmatic units within a mission, including rule of law, protection of civilians, human rights, civil and political affairs, peacekeeping intelligence, force commanders and police commissioners. The Senior Legal Adviser has the final authority over all legal matters at the Mission level and works directly with the Office of Legal Affairs at UN HQ.

Objectives

This international training course will familiarize participants with the very practical elements of legal practice in peacekeeping and political missions of the UN, with UN Agencies Funds and Programmes. Likewise, it may benefit to those professionals working in national and international NGOs, development agencies and other stakeholders operating in field missions. In addition, it also aims to prepare participants for the recruitment processes as legal officers with the UN Secretariat and field missions.

The overall objectives of the course are therefore to:

For whom is this course?

The course is designed to benefit lawyers wishing to become Legal Officers with United Nations Field Operations, UN Agencies Funds and Programmes, and would be of interest to legal officers in Ministries of Foreign Affairs dealing with UN portfolios, military and police legal officers contemplating peacekeeping and observation missions as part of their pre-deployment training, legal research institutes and other international organisations and donors supporting field missions.

Organized by

The Barcelona International Peace Center (BIPC) jointly with 2gedar-PeaceOps and Development Network.

More info

LA20 – Full course description, registration and fees

LA20 – Application Form

Related links

2gedar