(Re)integration advanced training

Event Description

Dates and venue : July 8 to 14, 2017 in Barcelona.

(Re)integration advanced training course

Several targeted (re)integration, self-reliance and community security projects usually occur in parallel. They tend to create further divisions in the communities, and are often not sustainable. Often, separate programmes are provided for children which, in many cases, are not linked to the adults’ reintegration programmes, reducing opportunities for benefitting from the pooled resources and having young people falling in the cracks. Most programmes are highly centralised and thereby do not adequately respond to local contexts, nor empower local actors to plan, execute, and own the processes.

This course explores these dynamics and proposes different means to build bridges between the different (re)integration, stabilisation, community security, community violence reduction and resilience approaches and its target groups (e.g. ex-combatants, returnees, refugees, internally displaced persons, children released from armed forces and groups and other young people at risk) in order to foster durable solutions, stability, local economic development, and (re)integration of the different groups in their host- or receiving communities. It explores responding to new realities, new practices and theories, including on (re)integration and prevention approaches in ongoing conflicts, radicalisation, recruitment and disengagement from extremist groups, sustainability of reintegration etc. Finally, the course presents an innovative approach for more comprehensive context and community driven (re)integration, integration, resilience, and community security programming, named Community Based Reintegration and Security (CBRS).

Objectives

The training will allow participants to assess specificities of different programming contexts, develop informed and coherent programmatic responses, and coordinate and implement coherent and context-driven socio-economic (re)integration and community security programmes in partnership with communities. The overall objectives of the course are therefore to:

 1. Create a common understanding of the different approaches in (re)integration, release and reintegration of children, resilience, community violence reduction, community security and youth in conflict programming, and build bridges between the participants coming from these different fields;
 2. Obtain the tools to effectively assess local context dynamics for programming in insecure areas;
 3. Learn how to design and adapt context driven CBRS-like interventions, in a participatory fashion;
 4. Obtain the tools to implement context driven CBRS programming including: information, counselling, and referral systems, targeted (re)integration assistance, local economic development, social support and development, and security and small arms and light weapons management
 5. Learn how to address cross-cutting issues including public information, persons with disabilities, natural resource management, gender and age responsiveness, conflict sensitivity, and especially capacity development of local service providers;
 6. Explore implementation modalities and innovative community driven monitoring and evaluation approaches

The course is designed to benefit government of officials of locations where (re)integration programming is relevant, civil society actors of these countries, and staff from UN, research institutes and other international organisations and donors supporting these processes.

Organized by

The Barcelona International Peace Resource Center (BIPRC) jointly with Transition International (TI).

More info

More information about the course, online application and fees.

Related links

Transition International

Event Description

Lloc i data: Barcelona, del 8 al 14 de juliol de 2017

Curs de formació avançada sobre (re)integració

Generalment els diferents projectes de (re)integració, autosuficiència i seguretat comunitària transcorren de forma paral·lela. Aquest fet tendeix a crear més divisions en les comunitats receptores o d’acollida i sovint els projectes no són sostenibles. Hi ha per exemple programes específics per menors no vinculats amb programes de reintegració per adults que poden minvar les possibilitats d’aprofitar els recursos existents en benefici de joves, que sovint romanen desatesos. La majoria de programes estan molt centralitzats i no responen adequadament als contextos locals, ni a l’autonomia dels actors locals per planificar, executar i fer seus aquests processos.

Aquest curs explora i proposa diversos mitjans per apropar i construir ponts entre els diferents enfocaments sobre la (re)integració, l’estabilització, la seguretat comunitària, la resiliència i els seus grups destinataris (per exemple, els excombatents, els repatriats, els refugiats, els desplaçats interns, els nens alliberats de forces i grups armats i els joves en situació de risc) amb la finalitat de promoure solucions duradores, estabilitat, desenvolupament econòmic local i la (re)integració de diferents grups en les seves comunitats receptores o d’acollida. El curs explora com respondre a les noves realitats i teories sobre la (re)integració i la prevenció en els conflictes actuals, la radicalització, el reclutament i la desmobilització de grups extremistes, la sostenibilitat dels processos de reintegració, etc. Finalment, el curs presenta un plantejament innovador anomenat “Reintegració i Seguretat de Base Comunitària” (CBRS en anglès) per la planificació de programes de (re)integració, integració, resiliència i seguretat comunitària més integrats en el context i alhora impulsats per la comunitat.

Objectius

Els participants estaran millor equipats per avaluar les especificitats en diferents circumstàncies i entorns de planificació, per elaborar respostes programàtiques informades i coherents, i per coordinar i dur a terme programes socioeconòmics de (re)integració i de seguretat comunitària juntament amb les comunitats receptores de manera coherent i contextualitzada. Els objectius generals del curs són:

 1. Establir una entesa comuna sobre els diferents enfocaments dels programes de (re)integració, alliberament i reintegració de menors, resiliència, reducció de la violència a les comunitats, seguretat comunitària, joves en situació de conflicte i també per construir ponts entre els participants provinents d’aquests diferents sectors;
 2. Adquirir les eines per avaluar eficaçment les dinàmiques i les circumstàncies locals per la planificació en zones no segures;
 3. Aprendre a dissenyar i adaptar actuacions com ara els programes de CBRS impulsades des de l’entorn local i de forma participativa;
 4. Adquirir les eines per posar en pràctica una programació CBRS des de l’entorn local que incorpori els següents aspectes: la informació, l’assessorament i els sistemes de derivació, l’assistència específica per la(re)integració, el desenvolupament econòmic local, els ajuts socials i el desenvolupament, la seguretat i la gestió dels arsenals d’armes petites i lleugeres;
 5. Aprendre a abordar les qüestions transversals que inclouen: la informació pública, les persones amb discapacitat, la gestió dels recursos naturals, la capacitat de resposta en qüestions de gènere i d’edat, la sensibilitat al conflicte, i el desenvolupament de noves capacitats especialment per als proveïdors de serveis locals;
 6. Estudiar modalitats d’execució i altres processos de supervisió i avaluació innovadors impulsats per la comunitat receptora o d’acollida.

El curs està adreçat als responsables governamentals d’indrets on els programes de (re)integració són rellevants; a la societat civil i altres actors en aquells indrets, al personal de les Nacions Unides, dels instituts d’investigació, d’altres organitzacions internacionals i als donants que presten assistència a aquests processos.

Organitzat per

Centre de Recursos Internacional per la Pau de Barcelona en cooperació amb Transition International (TI).

Més informació

Més informació sobre el curs, inscripció i preu de matrícula

Links relacionats

Transition International

 

Built Process