INTENSIVE COURSE ON PREVENTION AND GUARANTEES OF NO RECURRENCE: THE ROLE OF TRANSITIONAL JUSTICE.

Event Description

Dates and venue: October 19 to 23, 2020 in Barcelona

Intensive Course on Prevention and Guarantees of Non-Recurrence: The Role of Transitional Justice

Overview

The notion of prevention continues to be a major priority in the global policy agenda. The UN General Assembly, Security Council, and Secretary General as well as actors such as the World Bank have in recent years emphasized the importance of preventing violence and violent conflict instead of merely reacting to them. The Sustainable Development Goals (SDGs) also include the target of reducing all forms of violence, and much of the discussion around peaceful, just, and inclusive societies in the lead up to the UN High-Level Political Forum and SDG Summit in 2019 has focused on the role of prevention.

Transitional justice, which addresses the causes and consequences of massive human rights violations, has always sought to break cycles of abuse, particularly in terms of the notion of guarantees of non-recurrence. It has only been more recently, however, that transitional justice has been articulated as an integral element of sustainable peace and development, and that guarantees of non-recurrence have been defined beyond the institutional sphere. It is crucial, therefore, for practitioners and policymakers to better understand the relationship between transitional justice and prevention.

In addition to helping to ensure the non-recurrence of rights violations, transitional justice may more broadly contribute to the prevention of violence, repression, violent conflict, and authoritarianism. It may do so by addressing the root causes of violations, rebuilding social relationships, fostering trust in institutions, and reducing grievances and exclusion. At the same time, responding to past injustice may in certain circumstances make the recurrence of violence more likely, particularly if it is seen to be one-sided and unfair. Identifying what it is that transitional justice may help to prevent, how it may do so, and under what conditions is therefore critical.

This course will examine how transitional justice can contribute to prevention and guarantees of non-recurrence. It will ask a series of questions aimed at unpacking both concepts and exploring their relationship to transitional justice:

 • Does transitional justice help to prevent the recurrence of human rights violations, including economic and social rights violations; different forms of violence and repression, including gender-based violence, violent extremism, and genocide; violent conflict and authoritarianism; and human-rights related problems/crimes such as displacement and corruption?
 • What are the specific ways in which transitional justice can contribute positively to prevention? Is the contribution, for example, made by challenging the structural causes of violations, such as marginalization and inequality, including gender inequality? And/or by facilitating the reform of institutions, laws, and constitutions? And/or by overcoming divisions between groups? And/or by changing cultural values and dispositions?
 • How can truth commissions contribute to prevention and guarantees of non-recurrence? To what extent is this contribution made through their process, analysis, and recommendations for reform? What specific types of recommendations are most relevant to prevention and nonrecurrence? What challenges are faced in the implementation of such recommendations? To what extent are truth commission recommendations related to prevention and non-recurrence actually implemented and what impact do they actually have?
 • What are the specific ways in which transitional justice can hinder or undermine prevention? Does this happen, for example, by increasing instability and creating new grievances?
 • What roles do different actors such as the state, civil society, religious actors, media, corporations, donors, and international organizations play in determining whether transitional justice contributes positively or negatively to the prevention of injustice?
 • How does context shape the preventive capacity of transitional justice processes? For example, how do political settlements, economic conditions, and institutional factors present challenges and opportunities for designing and implementing transitional justice processes that reduce the likelihood of the recurrence of violations and violence?
 • What are the implications of a preventive function for how transitional justice processes should be designed and how they should relate to other types of interventions, such as those in the fields of peacebuilding, conflict resolution, humanitarianism, and development?

The course will look at practical examples of current, past, and paradigmatic transitional justice processes and their contribution to prevention. Country case studies to be discussed may include Kenya, Sierra Leone, South Africa, Syria, the former Yugoslavia, and Latin American cases. The aim is to provide course participants with a firm grounding in transitional justice efforts and insight into the challenges and opportunities of helping to avoid the recurrence of human rights violations, violence, violent conflict, and authoritarianism.

Organized by

The Barcelona International Peace Center (BIPC) jointly with The International Center for Transitional Justice (ICTJ NY).

More info

*REGISTRATION IS NOT YET OPEN* Please check back in the coming months for more information on the application process and logistics of the course.

Related links

International Center for Transitional Justice (ICTJ)

 

Event Description

Dates i lloc: del 19 a el 23 d’octubre de 2020 a Barcelona

Curs intensiu sobre prevenció i garanties de no repetició: el paper de la Justícia Transicional

La noció de prevenció segueix sent una prioritat important en l’agenda política global. L’Assemblea General de les Nacions Unides, el Consell de Seguretat i el secretari general, així com actors com el Banc Mundial, han emfatitzat en els últims anys la importància de prevenir la violència i els conflictes violents en comptes de reaccionar-hi. Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) també inclouen l’objectiu de reduir totes les formes de violència, i gran part de la discussió sobre societats pacífiques, justes i inclusives en el període previ a l’Fòrum Polític d’Alt Nivell de l’ONU i la Cimera de ODS en 2019 s’ha centrat sobre el paper de la prevenció.

La justícia transicional, que aborda les causes i conseqüències de les violacions massives dels drets humans, sempre ha tractat de trencar els cicles d’abús, particularment amb la noció de garanties de no repetició. No obstant això, només recentment s’ha articulat la justícia transicional com un element integral de la pau i el desenvolupament sostenibles, i les garanties de no repetició s’han definit més enllà de l’àmbit institucional. Per tant, és crucial que els professionals i els encarregats de formular polítiques comprenguin millor la relació entre la justícia transicional i la prevenció.

A més d’ajudar a garantir la no repetició de violacions de drets, la justícia transicional pot contribuir a la prevenció de la violència, la repressió, els conflictes violents i l’autoritarisme. Pot fer-ho abordant les causes profundes de les violacions, reconstruint les relacions socials, fomentant la confiança en les institucions i reduint les queixes i l’exclusió. A el mateix temps, respondre a injustícies passades pot, en certes circumstàncies, fer més probable la recurrència de la violència, especialment si es considera unilateral i injusta. Identificar què és el que la justícia transicional pot ajudar a prevenir, com pot fer-ho i en quines condicions és, per tant, fonamental.

Objectius

Aquest curs examinarà com la justícia transicional pot contribuir a la prevenció i garantir la no repetició. Farà un seguit de preguntes destinades a desempaquetar tots dos conceptes i explorar la seva relació amb la justícia transicional:

 • Ajuda la justícia transicional a prevenir la repetició de violacions de drets humans, incloses les violacions dels drets econòmics i socials, diferents formes de violència i repressió (inclosa la violència de gènere), l’extremisme violent i el genocidi, el conflicte violent i l’autoritarisme, i els problemes / delictes relacionats amb els drets humans, com el desplaçament i la corrupció?
 • Quines són les formes específiques en què la justícia transicional pot contribuir positivament a la prevenció? Ha de ser desafiant les causes estructurals de les violacions de drets, com la marginació i la desigualtat, o la desigualtat de gènere? I/o facilitant la reforma de les institucions, lleis i constitucions? I/o superant divisions entre grups? I/o canviant els valors i les disposicions culturals?
 • Com poden les comissions de la veritat contribuir a la prevenció i a les garanties de no repetició? Quins tipus recomanacions són més rellevants per a la prevenció i la no recurrència? Quins reptes enfronta la implementació d’aquestes recomanacions? En quina mesura s’implementen realment les recomanacions de la comissió de la veritat relacionades amb la prevenció i la no recurrència i quin impacte tenen realment?
 • Quines són les formes específiques en què la justícia transicional pot obstaculitzar o soscavar la prevenció? Succeeix això, per exemple, a l’augmentar la inestabilitat i crear nous motius de queixa?
 • Quins rols juguen diferents actors com l’estat, la societat civil, els actors religiosos, els mitjans, les corporacions, els donants i les organitzacions internacionals per determinar si la justícia transicional contribueix positivament o negativament la prevenció de la injustícia?
 • Com influeix el context en la capacitat preventiva de la justícia transicional? Per exemple, com presenten les condicions econòmiques i els factors institucionals desafiaments i oportunitats per a dissenyar i implementar processos de justícia transicional que redueixin la probabilitat de la recurrència de violacions i violència?
 • Com haurien de dissenyar-se els processos de justícia de transició i com haurien de relacionar-se amb altres tipus d’intervencions, com les dels camps de consolidació de la pau, resolució de conflictes, ajuda humanitària, etc.?

El curs analitzarà exemples pràctics de processos de justícia transicional actuals, passats i paradigmàtics, i la seva contribució a la prevenció. Els estudis de cas de país que es discutiran poden incloure Kenya, Sierra Leone, Sud-àfrica, Síria, l’ex Iugoslàvia i Amèrica Llatina. L’objectiu és proporcionar als participants d’el curs una base sòlida en els esforços de justícia transicional i una visió dels reptes i oportunitats que ajudin a evitar les violacions dels drets humans, la violència, els conflictes violents i l’autoritarisme.

Organitzat per

El Centre Internacional de Pau de Barcelona (BIPC) conjuntament amb el Centre Internacional per la Justícia Transicional (ICTJ NY).

Més informació

LA INSCRIPCIÓ NO ESTÀ OBERTA * Si us plau, torni a consultar en els propers mesos per obtenir més informació sobre el procés de sol·licitud i la logística de el curs.

Enllaços relacionats

International Center for Transitional Justice (ICTJ)

CURSO INTENSIVO SOBRE PREVENCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN: EL PAPEL DE LA JUSTICIA TRANSICIONAL
2020
 • October 18, 2020
 • All Day
 • Barcelona

Event Description

Fechas y lugar: del 19 al 23 de octubre de 2020 en Barcelona

Curso intensivo sobre prevención y garantías de no repetición: el papel de la Justicia Transicional

La noción de prevención sigue siendo una prioridad importante en la agenda política global. La Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y el Secretario General, así como actores como el Banco Mundial, han enfatizado en los últimos años la importancia de prevenir la violencia y los conflictos violentos en lugar de simplemente reaccionar ante ellos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) también incluyen el objetivo de reducir todas las formas de violencia, y gran parte de la discusión sobre sociedades pacíficas, justas e inclusivas en el período previo al Foro Político de Alto Nivel de la ONU y la Cumbre de ODS en 2019 se ha centrado sobre el papel de la prevención.

La justicia transicional, que aborda las causas y consecuencias de las violaciones masivas de los derechos humanos, siempre ha tratado de romper los ciclos de abuso, particularmente con la noción de garantías de no repetición. Sin embargo, solo recientemente se ha articulado la justicia transicional como un elemento integral de la paz y el desarrollo sostenibles, y las garantías de no repetición se han definido más allá del ámbito institucional. Por lo tanto, es crucial que los profesionales y los encargados de formular políticas comprendan mejor la relación entre la justicia transicional y la prevención.

Además de ayudar a garantizar la no repetición de violaciones de derechos, la justicia transicional puede contribuir a la prevención de la violencia, la represión, los conflictos violentos y el autoritarismo. Puede hacerlo abordando las causas profundas de las violaciones, reconstruyendo las relaciones sociales, fomentando la confianza en las instituciones y reduciendo las quejas y la exclusión. Al mismo tiempo, responder a injusticias pasadas puede, en ciertas circunstancias, hacer más probable la recurrencia de la violencia, especialmente si se considera unilateral e injusta. Identificar qué es lo que la justicia transicional puede ayudar a prevenir, cómo puede hacerlo y en qué condiciones es, por lo tanto, fundamental.

Objetivos

Este curso examinará cómo la justicia transicional puede contribuir a la prevención y garantizar la no repetición. Hará una serie de preguntas destinadas a desempaquetar ambos conceptos y explorar su relación con la justicia transicional:

El curso analizará ejemplos prácticos de procesos de justicia transicional actuales, pasados y paradigmáticos, y su contribución a la prevención. Los estudios de caso de país que se discutirán pueden incluir Kenia, Sierra Leona, Sudáfrica, Siria, la ex Yugoslavia y América Latina. El objetivo es proporcionar a los participantes del curso una base sólida en los esfuerzos de justicia transicional y una visión de los desafíos y oportunidades que ayuden a evitar las violaciones de los derechos humanos, la violencia, los conflictos violentos y el autoritarismo.

Organizado por

El Centro Internacional por la Paz de Barcelona (BIPC) conjuntamente con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ NY).

Más información

Enlaces relacionados

International Center for Transitional Justice (ICTJ)